Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zscku.czarnocin.edu.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:2024-01-24

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Radomska, a.radomska@czarnocin.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 616 51 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek główny szkoły ulica Juliusza Poniatowskiego 5

Droga dojazdowa/dojścia:
Budynek znajduje się w zabytkowym parku w pobliżu jest przystanek autobusowy i kolejowy. Dojechać do niego można autobusami PKS, busami oraz koleją. Przystanek autobusowy oddalony jest od budynku około 250 metrów, a przystanek kolejowy oddalony jest około 1500 metrów.

Dostępność wejścia:
Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od strony wschodu, drugie od strony północy.
Do obu wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków.
Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest oznaczenia w alfabecie Braille’a .

Dostępność toalety:
Toalety dla klientów znajdują się na każdym piętrze budynku.
Brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością

Dostępność parkingu:
Parking zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z regulaminem na miejscu dla osób z niepełnosprawnością może zaparkować osoba posiadająca Europejska Kartę Parkingową.

2. Internat, ulica Juliusza Poniatowskiego 7

Droga dojazdowa/dojścia:
Budynek znajduje się w zabytkowym parku w pobliżu jest przystanek autobusowy i kolejowy. Dojechać do niego można autobusami PKS, busami oraz koleją. Przystanek autobusowy oddalony jest od budynku około 250 metrów, a przystanek kolejowy oddalony jest około 1500 metrów.

Dostępność wejścia:
Do budynku prowadzą 1 wejście od strony wschodu.
Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Nad wejście do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest oznaczenia w alfabecie Braille’a .

Dostępność toalety:
Toalety dla klientów znajdują się na każdym piętrze budynku.
Brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność parkingu:
Parking zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z regulaminem na miejscu dla osób z niepełnosprawnością może zaparkować osoba posiadająca Europejska Kartę Parkingową.

3. Zespół budynków przy ORLIKU-2012 ulica Juliusza Poniatowskiego 5

Droga dojazdowa/dojścia:
Zespół budynków znajduje się w zabytkowym parku w pobliżu jest przystanek autobusowy i kolejowy. Dojechać do niego można autobusami PKS, busami oraz koleją. Przystanek autobusowy oddalony jest od budynków około 300 metrów, a przystanek kolejowy oddalony jest około 1500 metrów.

Dostępność wejścia:
Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od strony wschodu, drugie od strony północy.
Do obu wejścia od strony północnej prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest oznaczenia w alfabecie Braille’a .

Dostępność toalety:
Toalety dla klientów znajdują się na parterze budynku.
Brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu:
Parking zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z regulaminem na miejscu dla osób z niepełnosprawnością może zaparkować osoba posiadająca Europejska Kartę Parkingową.

4. Pracownia żywienia ulica Juliusza Poniatowskiego 5

Droga dojazdowa/dojścia:
Budynek znajduje się w zabytkowym parku w pobliżu jest przystanek autobusowy i kolejowy. Dojechać do niego można autobusami PKS, busami oraz koleją. Przystanek autobusowy oddalony jest od budynku około 250 metrów, a przystanek kolejowy oddalony jest około 1500 metrów.

Dostępność wejścia:
Do budynku prowadzi 1 wejście od strony wschodu.
Do wejścia prowadzi jeden schodek bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest oznaczenia w alfabecie Braille’a .

Dostępność toalety:
Toaleta dla klientów znajdują się na parterze budynku.
Brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu:
Parking zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z regulaminem na miejscu dla osób z niepełnosprawnością może zaparkować osoba posiadająca Europejska Kartę Parkingową.

5. Szatnia do zajęć praktycznych ulica Juliusza Poniatowskiego 5

Droga dojazdowa/dojścia:
Budynek znajduje się w zabytkowym parku w pobliżu jest przystanek autobusowy i kolejowy. Dojechać do niego można autobusami PKS, busami oraz koleją. Przystanek autobusowy oddalony jest od budynku około 250 metrów, a przystanek kolejowy oddalony jest około 1500 metrów.

Dostępność wejścia:
Do budynku prowadzi 1 wejście od strony wschodu.
Do wejścia prowadzi jeden schodek bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest oznaczenia w alfabecie Braille’a .

Dostępność toalety:
Toaleta dla klientów znajdują się na parterze budynku.
Brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu:
Parking zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z regulaminem na miejscu dla osób z niepełnosprawnością może zaparkować osoba posiadająca Europejska Kartę Parkingową.

6. Hala sportowa ulica Juliusza Poniatowskiego 5

Droga dojazdowa/dojścia:
Budynek znajduje się w zabytkowym parku w pobliżu jest przystanek autobusowy i kolejowy. Dojechać do niego można autobusami PKS, busami oraz koleją. Przystanek autobusowy oddalony jest od budynku około 300 metrów, a przystanek kolejowy oddalony jest około 1500 metrów.

Dostępność wejścia:
Do budynku prowadzi 1 wejście od strony południa.
Do wejścia prowadzi próg bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest oznaczenia w alfabecie Braille’a .

Dostępność toalety:
Toaleta dla klientów znajdują się na parterze budynku.
W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu:
Parking zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z regulaminem na miejscu dla osób z niepełnosprawnością może zaparkować osoba posiadająca Europejska Kartę Parkingową.

7. Budynek Inkubatora Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Ziemi Piotrkowskiej ulica Juliusza Poniatowskiego 5

Droga dojazdowa/dojścia:
Budynek znajduje się w zabytkowym parku w pobliżu jest przystanek autobusowy i kolejowy. Dojechać do niego można autobusami PKS, busami oraz koleją. Przystanek autobusowy oddalony jest od budynku około 250 metrów, a przystanek kolejowy oddalony jest około 1500 metrów.

Dostępność wejścia:
Do budynku prowadzi 1 wejście od strony wschodu.
Do wejścia prowadzi jeden schodek bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest oznaczenia w alfabecie Braille’a .

Dostępność toalety:
Toaleta dla klientów znajdują się na parterze budynku.
W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu:
Parking zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z regulaminem na miejscu dla osób z niepełnosprawnością może zaparkować osoba posiadająca Europejska Kartę Parkingową.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje