Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej i BIP Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie .

Data publikacji strony internetowej: [2008 r. ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [październik 2016 r. ].

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 04.09.2020 są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczone wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • pochodzące z różnych innych źródeł,  
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności ustawy, np. skany dokumentów,   
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

WYŁĄCZENIA

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do aplikacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 16.09.2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  31.03.2022
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie
 • E-mail:zscku@czarnocin.edu.pl
 • Telefon: 44 616 51 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie
 • Adres: 97-318 Czarnocin, ul. Poniatowskiego 5
 • E-mail: zscku@czarnocin.edu.pl
 • Telefon: 44616 51 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie dysponuje parkingiem dla samochodów bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do wejść głównych szkoły jak i internatu prowadzą schody zabezpieczone poręczami z obu stron. Budynki nie posiadają podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku szkoły znajduje się sekretariat, a po wejściu do budynku internatu znajduje się pokój wychowawców. Pracownik, po zweryfikowaniu danych osoby wchodzącej, kieruje ją do odpowiedniej komórki w celu załatwienia sprawy. W przypadku obsługi osób niepełnosprawnych pracownik szkoły podejmuje odpowiednie czynności umożliwiające w/w osobie realizację celu wizyty.  Wnętrze budynku szkoły jak i internatu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (budynek trzykondygnacyjny, bez wind, podjazdów oraz platform, bez toalet dla osób niepełnosprawnych). Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku hali sportowej prowadzi jedno  wejście. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do budynku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.