Adres do strony systemu rekrutacji: 

https://lodzkie.edu.com.pl/

 

Naukę lepiej zacząć od technikum!!!

Plusy nauki w technikum:

 • po ukończeniu technikum absolwenci mają konkretny zawód, mogą podjąć pracę.
 • technikum nie zamyka drogi do dalszego kształcenia, po maturze można studiować.
 • absolwentom technikum jest łatwiej na studiach technicznych, ponieważ mają zajęcia praktyczne w szkole i praktyki zawodowe w różnych firmach.
 • uczniowie mogą zdobyć suplement do dyplomu Europass, potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Daje on możliwości podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.
 • wielu techników współpracuje też z uczelniami, np. z Politechniką Łódzką, SGGW.

Nauka w Technikum trwa:

 • 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

Wybierając naszą szkołę – wybierasz konkretny zawód!!!

Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł nowe wyzwania, które wynikają z przyspieszonego rozwoju cywilizacyjnego. Wybór szkoły to inwestycja we własną przyszłość. Twoja decyzja powinna być więc wnikliwie przemyślana. Nasza szkoła oferuje Ci zawody i specjalności dające możliwość odnalezienia swego miejsca na rynku pracy.

W Technikum kształcimy w zawodach:

 • technik rolnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik handlowiec,
 • technik inżynierii środowiska i melioracji.

 


TECHNIK INFORMATYK i E-SPORT

Technik informatyk z zajęciami e-sportowymi jest połączeniem pasji, hobby oraz obowiązku szkolnego związanego z zdobyciem wykształcenia.

Pozwala rozwijać swoje zainteresowania związane z e-sportem (zarówno jako zawodnik jak

i organizator turniejów, komentator, trener/manager zespołu itp.),a co więcej daje przy tym również  ważne wykształcenie średnie wraz

z tytułem technika informatyka i możliwością zdania matury.

Kształcenie uczniów klasy informatycznej z zajęciami e-sport nie ogranicza się tylko do grania.  Uczniowie realizują normalny program nauczania technikum informatycznego

W trakcie nauki na kierunku Technik informatyk  uczeń zdobywa przede wszystkim wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;
 • programowania i testowania gier komputerowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych przechowuje żywność, – sporządza  potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne
W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Technik architektury krajobrazu  produkuje rośliny ozdobne,  projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni ,  wykonuje pielęgnację i konserwacje terenów zielonych oraz projekty zagospodarowania terenów zieleni.

W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu


Technik rolnik  wykonuje  prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;  obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia,  prowadzi sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, prowadzi rachunek ekonomiczny

W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

ROL.4. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia
Podczas nauki w technikum uczeń odbędzie praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni
(4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej). Szkoła organizuje praktyki 
zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
Szkoła przygotowuje również ucznia technikum w zawodzie technik rolnik i technik architektury krajobrazu do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Uczniowie chętni mają możliwość odbycia szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony 
roślin .

 

Ponadto nasza placówka jest szkołą bezpieczną, wolną od obecności subkultur młodzieżowych i przemocy. Przyjazna współpraca nauczycieli i uczniów tworzy niepowtarzalny klimat. Sprawia on, że szkoła staje się wspólnotą ludzi sobie bliskich, życzliwych, wzajemnie się wspierających.

„Dokąd się człowiek uczy, to jest młody”
terminy postępowania rekrutacyjnego

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  2020/2021 –  POBIERZ

 

Technikum