Deklaracja na szczepienie
Podanie o usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć 

Oświadczenie rodzica w związku ze zwolnieniem ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Podanie o przyjęcie do szkoły/na kurs

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/zaświadczenia z przebiegu nauki

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/indeksu

Podanie o przyjęcie do internatu

Dzienniczek praktykZałącznik nr 1

do Procedury opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji, indeksów i innych dokumentów szkolnych

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 1.  Za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji, indeksów i innych dokumentów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie wysokość opłat wynosi:

2.  26,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

3.  9,00 złotych – za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

4.  5,00 złotych – poświadczenie własnoręczności podpisu.

5.   Opłaty należy wnosić na konto bankowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie:

BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/ Piotrków Trybunalski

numer rachunku: 64 2030 0045 1110 0000 0113 3950

z dopiskiem np.: „opłata za duplikat świadectwa” oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat.

 Formularze umów na praktyki