Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie ogłasza nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

 1. Florysta  

  Zawód florysta  to:

  • planowanie i  wykonywanie projektów dekoracji roślinnych,
  • dobór materiału roślinnego do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia,
  • przygotowywanie materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji,
  • wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu,
  • pielęgnacja roślin ciętych, doniczkowych o gotowych dekoracji florystycznych,
  • stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, mieszkaniach itp.,
  • przygotowywanie wystaw i konkursów roślinnych.

  Osoby, które ukończą kursy florystyczne mają możliwość pracy w kwiaciarni lub otwarcia własnej działalności w tym zakresie.  Coraz popularniejsze stają się także różnego rodzaju firmy dekoratorskie. Zajmują się one przygotowywaniem wystrojów sal na przyjęcia takie jak śluby, komunie czy chrzciny. Innym miejsce, gdzie floryści znajdą dla siebie miejsce są firmy świadczące usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych
   Ukończenie kursów florystycznych otwiera szerokie spektrum możliwości do dalszej pracy w zawodzie florysty.


 2. Technik administracji

  W wyniku kształcenia na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie technik administracji zdobędziesz umiejętności:

  • interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
  • przygotowania projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
  • posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową,
  • redagowania pisma, korespondencji, sprawozdań, notatek służbowych,
  • sporządzania protokołów, umowy o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia
  • prawidłowego przyjmowania, segregowania i klasyfikowania informacji.

  Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. 


 3. Technik rolnik

   

  W wyniku kształcenia na Kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:

  • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym;
  • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych;
  • przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych;
  • obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
  • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodznie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej;
  • prowadzenia usług agroturystycznych;
  • prowadzenia rachunkowości domowej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego;
  • przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej;
  • zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.

 4. Technik żywienia i usług gastronomicznych

  Kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja   T.6. Sporządzanie potraw i napojów. Jest to kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz  kucharz

  ADRESACI KURSU:  wszystkie osoby po ukończeniu 18 roku życia
  Po ukończeniu kursu słuchacz będzie potrafił:

  • wyjaśnić pojęcie racjonalne żywienie,
  • wymienić zasady racjonalnego żywienia,
  • zastosować zasady racjonalnego żywienia podczas planowania posiłków,
  • wskazać możliwość usunięcia błędów żywieniowych z jadłospisu,
  • rozróżnić pojęcia: utrwalanie i przechowywanie żywności,
  • rozpoznawać zmiany zachodzące w przechowywanej żywności,
  • scharakteryzować metody utrwalania żywności,
  • ocenić różne metody utrwalania żywności,
  • dobrać metody utrwalania żywności,
  • wyjaśnić pojęcie receptury gastronomicznej,
  • opisać budowę receptury gastronomicznej,
  • określić znaczenie receptury gastronomicznej jako dokumentu produkcyjnego i rozliczeniowego,
  • uzasadnić konieczność posługiwania się recepturami gastronomicznymi w procesie produkcyjnym,
  • wyjaśnić pojęcia: metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
  • sklasyfikować metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
  • scharakteryzować metody i techniki sporządzania potraw lub napojów,
  • ocenić metody i techniki sporządzania potraw lub napojów.

 

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE NIE JEST WYMAGANE

Do kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić osoby:

 • z wykształceniem średnim, wyższym,
 • po zasadniczej szkole zawodowej,
 • gimnazjum/ szkole podstawowej

 

Kursy trwają 1 rok, 1,5 roku, 2 lata ( w zależności od kwalifikacji).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym /piątek-sobota/.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (do pobrania w sekretariacie szkoły),
 • 1 zdjęcie,
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy.

 

Uczestnicy kursów zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

 

Naszą ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

 • zmianie pracy,
 • zdobyciu nowego zawodu,
 • podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • otworzeniu własnej działalności.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Egzaminy z kwalifikacyjnych kursów zawodowych są organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i przeprowadzane na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Aby otrzymać dyplom technika w wybranym zawodzie należy:

 1. uzyskać pozytywny wynik z państwowego egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie,
 2. posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

 

 

Regulamin rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Poniatowskiego Czarnocinie  –  POBIERZ