ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE

Spis treści:

  • Rozdział 1     Informacje ogólne
  • Rozdział 2    Nazwa Centrum i inne informacje o Centrum
  • Rozdział 3    Cele i zadania Centrum
  • Rozdział 4     Organy Centrum
  • Rozdział 5     Organizacja pracy Centrum
  • Rozdział 6     Pracownicy Centrum
  • Rozdział 7     Prawa i obowiązki słuchaczy Centrum
  • Rozdział 8     Zasady rekrutacji
  • Rozdział 9    Postanowienia końcowe

 

Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

POBIERZ