HISTORIA SZKOŁY

Myśl o założeniu szkoły rolniczej w Czarnocinie zrodziła się już w roku 1920, a projektodawcą był poseł Juliusz Poniatowski. Łódzki Sejmik Powiatowy na posiedzeniu w dniu 18 lutego 1921 roku podjął uchwałę o urządzeniu w Czarnocinie męskiej szkoły rolniczej i fermy.

 

szkola1

Jednocześnie Sejmik zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych o oddanie Semikowi w dzierżawę majątku państwowego Czarnocin. Ferma i szkoła mały tworzyć nierozerwalną całość jako „rozsadnik wiedzy i kultury rolniczej w głównej mierze na pokazach i doświadczeniu”. 1 kwietnia 1921 r. komisja wydzieliła z państwowego majątku 60 mórg dla przyszłej szkoły rolniczej i 300 mórg dla fermy.

 

zaj zaje

Zajęcia praktyczne w roku 1929

Kierownictwo fermą i szkołą powierzono Juliuszowi Poniatowskiemu, który w połowie 1922 r. rozpoczął budowę okazałego gmachu szkoły z elektrycznością, kanalizacją i wodociągami. Budowa szkoły trwała około półtora roku. Otwarcie szkoły nastąpiło 20 stycznia 1924 r. Szkoła otrzymała nazwę Męskiej Szkoły Rolniczej w Czarnocinie.

Funkcje kierownika szkoły i fermy przejął z dniem 21 lipca 1924 r. Lucjan Bielecki.

absolwenci_1924

Pierwsi Absolwenci szkoły z 1924 r.

 

W 1925 r. na obszarze 1,12 ha otaczającym budynek szkoły założono park i sad, przez które przechodziła piękna aleja lipowa posadzona w 1914 roku.

W ciągu następnych lat szkoła wzbogacała się o inne obiekty tj. stodoła, chlewnia owczarnią i spichlerz (1926 r.), oborę i stolarnię (1927 r.), dom dla formali i szopę na narzędzie (1928 r.) oraz dom nauczycielski (1930 r.). W budynku szkoły znajdował się również internat dla 60 uczniów.

Wybuch II wojny światowej spowodował zawieszenie działalności szkoły. Szkoła została bez dyrektora, a pełniący obowiązki dyrektora Stanisław Sokalski otrzymał z Kuratorium Warszawskiego polecenie, by ustąpić z terenu szkoły zabierając wszystko, co wartościowe. Zgodnie z poleceniem Kuratorium zabrali inwentarz, akta szkoły i jako ostatni wyjechali z Czarnocina. Trasa ucieczki wiodła do Warszawy. Jednak już we wsi Kiełbasa koło Rogowa tabor szkolny znalazł się pod obstrzałem. W budynku szkolnym był szpital niemiecki, a w stajni i w oborze lecznica dla koni.

30 marca 1940 r. nad szkołą i fermą rolniczą kierownictwo objęli Niemcy i prowadzili działalność na użytek wojska. Niemcy próbowali uruchomić szkołę, ale Stanisław Sokalski nie dopuścił do tego tłumacząc, że nie ma ku temu właściwych warunków; internat znajdował się w opłakanym stanie, a gabinet z pomocami naukowymi został częściowo zniszczony. Przyczyną bezpośrednią była obawa przed zabraniem młodzieży na roboty do Niemiec. Przed ucieczką z Czarnocina Niemcy zniszczyli szkołę.

Lata 1945-1948 były okresem odbudowy zniszczonej szkoły.

absolwenci_przed_1939

Absolwenci z przed 1939 r.
siódmy od lewej strony w trzecim rzędzie od góry: Stanisław Sokalski

Roczna Szkoła Rolnicza Męska (1945-1946)
W dniu 5 kwietnia 1945 r. rozpoczęła się nauka w Rocznej Szkole Rolniczej Męskiej. Rok szkolny trwał do 15 grudnia 1945 r. Pierwszy kurs tej szkoły ukończyło 23 uczniów. Na drugi kurs trwający od 15 stycznia 1946 r. do 15 grudnia 1946 r. uczęszczało 9 uczniów. Na mocy postanowienia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 1946 r. Roczna Szkoła Rolnicza Męska w Czarnocinie została zlikwidowana.

szkola3

Szkoła w latach 50-tych XX w.

3-letnie Liceum Rolnicze Męskie (1946-1949)
13 sierpnia 1945 r. Ministerstwo Oświecenia poleciło przeorganizować dotychczasową Roczną Szkołę Męska na 3–letnie Liceum Rolnicze Męskie. W wyniku przeprowadzonych egzaminów wstępnych do klasy pierwszej 3-letniego liceum przyjęto 15 uczniów oraz 34 kandydatów na kurs przygotowawczy. 1 czerwca 1948 r. rozpoczęły się pierwsze w historii szkoły egzaminy dojrzałości.

 

maturzysci_1948Siedzą od lewej: Załęcka Zofia, Sokalski Stanisław, Chwalibóg Regina, ks. Wójcik Marian, dyrektor Wardęcki Marian, Meyerowa Ewa, Małujło Gabriela, Małujło Bernard, dalej matyrzyści z 1948 roku: Knaś Edward, Woźniak Władysław, Zimowski Andrzej, Światkowski Edmund, brakuje Wachnika Zenona

4-letnie Liceum Rolnicze (1948-1952)
Z początkiem roku szkolnego 1948/49 zarządzeniem Departamentu Nauki o Oświaty Rolniczej dotychczasowe 3–letnie liceum przemianowano na 4–letnie. Uczniowie, którzy otrzymali promocje do klasy II i III w roku szkolnym 1947/48 uczyli się wg programu dla liceum 3–letniego. Z dniem 10 sierpnia 1949 r. tj. w ostatnim dniu egzaminu dojrzałości, 3–letnie liceum zakończyło swoją działalność. 15 września 1948 r. rozpoczęło działalność 4–letnie Liceum Rolnicze na podbudowie 7 klas szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1949/50 zgodnie z potrzebami środowiska przyjęto do I klasy po raz pierwszy w dziejach szkoły 19 dziewcząt. Od tego momentu szkoła w Czarnocinie stała się szkołą koedukacyjną.

4-letnie Państwowe Technikum Rolnicze (1952-1957)
Od września 1952 r. Liceum Rolnicze zmieniło nazwę na 4–letnie Państwowe Technikum Rolnicze, które funkcjonowało do 1957 r. Nowością było wprowadzenie 7–tygodniowych praktyk produkcyjnych w klasie III, która trwała od marca do końca września.

5-letnie Państwowe Technikum Rolnicze (1957-2005)
Na mocy zarządzenia Centralnego Zarządu Oświaty Rolniczej z dnia 15 marca 1957 r. 4–letnie Państwowe Technikum Rolnicze zostało przemianowane na 5–letnie Państwowe Technikum Rolnicze. Zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych szkołą rolnicza w Czarnocinie znacznie wzrosło w latach 60–tych. Przyczyn należy upatrywać w wysokim poziomie przygotowania absolwentów technikum do pracy zawodowej, co z kolei dawało szerokie możliwości otrzymania pracy w administracji terenowej i różnego rodzaju zakładach produkcji rolnej i przetwórstwa. Wzrost liczby uczniów szkoły przyczynił się do jej rozbudowy. Wzrosła liczba pomieszczeń klasowych, ponieważ w roku 1960 oddano do użytku nowy budynek internatu na 160 miejsc.
Od 1977 r. zmieniona została nazwa z 5-letniego Państwowego Technikum Rolnicze na 5-letnie Technikum Rolnicze.

szkola2

A tu już szkoła w latach 1970-1980

2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza (1972-1996)
Zorganizowanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w 1972 r. podyktowane było dużym zapotrzebowaniem rolnictwa na wykwalifikowanych robotników rolnych. Tytuł wykwalifikowanego rolnika jaki otrzymywali absolwenci tych szkół, umożliwiał prowadzenie indywidualnych gospodarstw rolniczych przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi lub od rodziców. Do roku szkolnego 1992/93 szkoła dawała kwalifikacje w zawodzie rolnik.

2-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa (1975-1978)
Z początkiem roku szkolnego 1975/76 zorganizowano Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Szkoła w Czarnocinie posiadała jednak zbyt ubogą bazę dydaktyczno–produkcyjną dla tego typu szkoły. Funkcjonowała ona tylko 3 lata, a w roku 1978 została rozwiązana. Absolwenci uzyskali tytuł rolnika mechanizacji. Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa ukończyło 40 uczniów.

3-letnie Technikum Rolnicze (1974-1992)
We wrześniu 1974 r. utworzono 3–letnie technikum Rolnicze na podbudowie zasadniczej szkoły. Program tej szkoły był poszerzeniem programu szkoły zasadniczej z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Ze względu na kłopoty z naborem technikum zostało zlikwidowane. Ostatni rocznik ukończył naukę w roku 1992.

Na mocy decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim z dniem 1 września 1977 r. wszystkie szkoły zawodowe zostały połączone i otrzymały nazwę Zespół Szkół Rolniczych Czarnocinie. W skład jego weszły: 5-letnie Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, 3-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie zasadniczej szkoły i Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa.

Liceum Zawodowe (1988-1998)
Na mocy Zarządzenia Wojewody Piotrkowskiego z dnia 20 września 1988 r. utworzono Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie rolnik o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe, o 4-letnim okresie nauki na podbudowie szkoły podstawowej.

3-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza (1993-1998)
Na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzono Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą kształacącą w zawodzie ogrodnik o 3-letnim okresie nauki na podbudowie szkoły podstawowej.

W 1994 roku z okazji 70 rocznicy powstania szkoły nadano Zespołowi Szkół Rolniczych Czarnocinie imię Juliusza Poniatowskiego, wtedy również dobył się pierwszy zjazd absolwentów.

imie_1994

Pan Dyrektor Jacek Orlicz przekazuje sztandar szkoły młodzieży (1994)

W 1995 r. utworzono 4–letnie Liceum Ekonomiczne, zakończyło swoją działalność w roku szkolnym 1998/99.

W roku szkolnym 1999/2000 zostało utworzone 5–letnie Liceum Ekonomiczne. Ostatni rocznik ukończył naukę w roku 2005.

W 1997 r. utworzono 5–letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Ostatni absolwenci opuścili szkołę w 2005 roku. Z dniem 1 września 2002 roku Uchwałą Rady Powiatu Piotrkowskiego w Piotrkowie Trybunalskim przekształcono 5–letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego będące szkołą średnią zawodową na podbudowie programowej szkoły podstawowej w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego będące 4–letnią szkołą ponadgimnazjalną na podbudowie programowej gimnazjum.

W 2002 r. utworzono 3–letnie Licea Profilowane o profilu:

 • ekonomiczno-administracyjnym (2002-2007),
 • usługowo-gospodarczym (funkcjonował jeden oddział w latach 2002-2005)

W 2003 r. utworzono 4–letnie Technikum Rolnicze.

Od 1 września 2004 roku wprowadzono do Liceum Profilowanego nowy profil kształcenia – zarządzanie informacją, lecz nie dokonano naboru.

W 2005 r. utworzono:

 • 4–letnie Technikum kształcące w zawodach:
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik informatyk
  • technik ekonomista;
 • Szkołę Policealną kształcącą w systemie zaocznym o 2-letnim okresie nauczania w zawodach:
  • technik organizacji usług gastronomicznych (2005 – 2007),
  • technik dietetyk (nie dokonano naboru),
  • technik ekonomista (nie dokonano naboru);
 • Technikum dla Dorosłych kształci w systemie zaocznym o 4-letnie okresie nauczania w zawodach:
  • technik rolnik (2005 – 2014),
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego (nie dokonano naboru);
 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym o 2–letnie okresie kształcenia (nie dokonano naboru);
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik w systemie zaocznym o 3-letnie okresie kształcenia;
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym o 3–letnie okresie kształcenia.

We wrześniu 2006 r. utworzono:

 • 4–letnie Technikum kształcące w zawodach:
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego,
  • technik agrobiznesu
 • Szkołę Policealną kształcącą w zawodzie technik agrobiznesu w systemie zaocznym o 2–letnim okresie kształcenia.

1 września 2008 r. utworzona została Szkoła Policealna kształcącą w zawodzie technik architektury krajobrazu w systemie zaocznym o 2–letnim okresie kształcenia.

09 czerwca 2009 r. 85 lat utworzenia szkoły, uroczystości Jubileuszu szkoły.

20 września 2009 r. Dożynki Powiatowe w naszej szkole.

Od 1 września 2010 r. utworzone zostały:

 • 3–letnie Liceum Ogólnokształcące sportowo-obronne o rozszerzonych przedmiotach: wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, język obcy
 • Szkołę Policealną kształcącą w zawodzie technik administracji w systemie zaocznym o 2–letnim okresie kształcenia.

Od 1 września 2011 r. utworzone zostały:

 • 4–letnie Technikum kształcące w zawodzie technik energetyk
 • 4–letnie Technikum kształcące w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Szkołę Policealną kształcącą w zawodzie technik energetyk w systemie zaocznym o rocznym okresie kształcenia.

1 września 2012 r. utworzony został Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik rolnik.

Od 1 marca 2013 r. utworzona została Szkoła Policealna w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy .

Od 1 września 2013 r. utworzone zostało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

1 września 2014 r.  utworzony został Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik organizacji reklamy.

Na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dniem 1 września 2016 r. została zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.

Od 1 września 2016 r. utworzona została :

 • Szkoła Policealna w zawodzie technik usług kosmetycznych;
 • Szkoła Policealna w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej.

 

Na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dniem 1 września 2017 r. została zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.

Od 1 września 2017 r. utworzone zostały Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

 • technik administracji
 • technik usług kosmetycznych

01-szkola