Ogłoszenia dla słuchaczy


INFORMACJA dla semestru III ROL.04

W dniach 23 i 24.02.2024 r. odbędą się zajęcia z techniki rolniczej w praktyce

Zajęcia zaległe za 19 i 20.01.2024 r.


INFORMACJE O ZMIANIE TERMINU KONSILTACJI

W związku z oddelegowaniem do pracy jako egzaminatora na egzamin w kwalifikacji ROL.04

Pani Elżbiety Caban Cieślak od 09.01- 17.01. 2024 r. i Pana Jacka Zbaraszewskiego od 09.01- 19.01. 2024 r konsultacje z uczestnikami kursu zaplanowane w tym okresie będą zrealizowane w dodatkowych terminach:

I sem. ROL.04

Pan Jacek Zbaraszewski

24, 25 stycznia od godz. 15.00 do 19.05

27 stycznia od godz. 8.00 do 12.50

III sem. ROL.04

Pani Elżbieta Caban Cieślak – 1 marca w godz. 15.00 do 19.05 i 8 marca w godz. 15.00 do 19.05

ROL.10

Pan Jacek Zbaraszewski – 9 marca w godz. 8.00- 14.30

 


INFORMACJA 

 

Zajęcia zaplanowane na dzień 16.02.2024 r i 17.02.2024 r. z Panem Jackiem Zbaraszewskim są odwołane


INFORMACJA dla III semestru ROL.04 

 

Zajęcia z Panem Romanem Jabłonką które zaplanowane są na dzień:

  • 19.01.2024 r. odbędą się w innym terminie. W tym dniu na bloku 1 odbędą się zajęcia z Działalności gospodarczej z p. Krystyną Jabłonką 
  • 20.01.2024 r. są odwołane i odbędą się po feriach zimowych.

 

 


WAŻNE INFORMACJE

O KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

Osoby dorosłe mogą uzyskać/uzupełnić kwalifikacje zawodowe, m.in., poprzez kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje zazwyczaj kilkaset godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego.

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line), z wyjątkiem kształcenia praktycznego, które musi być realizowane w tradycyjnej formie bezpośredniej.

Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kursu w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący dany kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na danym kursie.

Uwaga! Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

 


Uczniowie/słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych zachęcamy do zapoznania i korzystania z serwisu umożliwiającego wykonywanie egzaminu zawodowego online. Link do strony: https://zawodowyegzamin.pl/

 


Sekretariat  dla słuchaczy zaocznych czynny:

 

Sekretariat dla szkół zaocznych czynny podczas zjazdów

w piątki od godz. 15.00 do godz. 18.00

 


 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN  PISEMNY KOMPUTEROWY 

 

 

EGZAMIN  PRAKTYCZNY 

 

 

W  dniu egzaminu  pisemnego i praktycznego należy stawić się

w  szkole  na  godzinę  przed  jego rozpoczęciem

z  dowodem  osobistym i długopisem (z czarnym tuszem).

 

 


 

FORMULARZE DO POBRANIA

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta   –  POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczestnika KKZ   –  POBIERZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osoby dorosłej/ekstern. – POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY”    –  POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu zawodowego       POBIERZ

 


Przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych i dostarczeniu dokumentów potwierdzających.

Wszyscy słuchacze w zawodzie technik administracji,   florysta dostarczają umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

Słuchacze w zawodzie technik rolnik dostarczają, jeżeli:

  1. słuchacz jest właścicielem gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego
  2. słuchacz ma rodziców, którzy są właścicielami gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego oraz zaświadczenie od sołtysa (druk poniżej)
  3. słuchacz nie posiada gospodarstwa rolnego – umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

 

Formularze