Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie jest Pan Dariusz Lorenc

      2. KONTAKT : aus-safety@protonmail.com .  Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, słuchaczy i kursantów jest Zespół Szkół  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie , 97-318 Czarnocin  tel. 44  616-51-23 

e-mail: zscku@czarnocin.edu.pl

   3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

   4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

   5.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

   6.  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

   7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

       – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

       – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia

         tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
         ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   8.  Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.