W roku szkolnym 2018/2019 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego realizuje program stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem –  stypendia dla najzdolniejszych”.

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom kształcącym się w szkołach zawodowych. w naszej szkole stypendium takie uzyskali:

  • Paulina Klepacz – kl. IV TA
  • Kinga Szwedowska kl. IV TA
  • Dagmara Turek kl. IV TŻ
  • Dorota Gwóźdź kl. III TŻ
  • Patrycja Antosik kl. II TA
  • Natalia Bogołębska kl. II TA
  • Karina Sęk kl. II TA
  • Klaudia Górecka kl. II TA

Warunkiem uzyskania w/w stypendium była średnia ocen minimum 4,5 z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku szkolnym 2017/2018.

Każdy z uczniów otrzymał stypendium w kwocie 6000,00 zł płatne w 10 ratach. Stypendium to uczniowie mogą wykorzystać na wyposażenie swojego warsztatu pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie w którym się uczą. 

Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

 

Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.