Ruszyła rekrutacja do projektu  

„Otwarci na mobilność”, nr2020-1-PL01-KA102-078191

W naszej placówce rozpoczyna się rekrutacja do II mobilności projektu „Otwarci na mobilność”, nr2020-1-PL01-KA102-078191, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach II mobilności wsparciem zostanie objętych 40 uczniów klas II, III i IVnaszej szkoły, uczących się w zawodach technik rolnik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik administracji krajobrazu, którzy zostaną wybrani przez komisję rekrutacyjną według określonych kryteriów rekrutacyjnych, z zachowaniem równych szans udziału
w projekcie.

Nabór ma charakter dobrowolny, a udział w projekcie jest bezpłatny.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

  • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego,
  • Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w 2 Regulaminu Rekrutacji,
  • Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych.40 uczniów z czterech profili trafi na listę główną,
a pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, móc go zastąpić osobą z listy rezerwowej.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w  styczniu 2022 roku dla czterech kierunków/zawodów mających odbyć staże zawodowe w Grecji w kwietniu 2022 roku.Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji oraz Formularzach zgłoszeniowych. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Koordynatora

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji