REGULAMIN

wiosennego pikniku „BAWMY SIĘ RAZEM”

7 czerwca 2022

1. Organizatorem wiosennego pikniku „BAWMY SIĘ RAZEM” (zwanego dalej „wydarzeniem”) jest: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

2. Termin i miejsce wydarzenia: Wydarzenie odbędzie się w wtorek, 7 czerwca 2022 r.,
w godzinach 10:00 – 13:00, na stadionie sportowym przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.

3. Zasady przebiegu wydarzenia:

1) Wydarzenie ma charakter otwarty. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny.

2) Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.

3) Wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

4) Wszelkich informacji w czasie trwania pikniku udziela punkt informacyjny znajdujący się na stadionie przy ZSCKU w Czarnocinie

5) Organizator zapewnia pomoc przed medyczną. Punkt pomocy przed medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie stadionu sportowego i jest wyraźnie oznakowany.

6) Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

7) Na teren wydarzenia nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz osoby, które swym zachowaniem mogą stwarzać zagrożenie dla porządku publicznego.

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i warunki atmosferyczne mogące mieć miejsce w trakcie wydarzenia.

9) Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, oraz nawoływania do konfliktu na tle narodowościowym, religijnym i społecznym.

10) Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, banerów reklamowych, koszy na śmieci, ławek oraz wszystkich innych obiektów i mienia znajdujących się na terenie wydarzenia.

11) Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
a także materiałów niebezpiecznych takich jak: broń, fajerwerki i materiały pirotechniczne.

12) Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

13) W przypadku zauważenia zagrożenia osoby obecne na imprezie powinny:

a) natychmiast powiadomić organizatorów,

b) stosować się do poleceń informacyjnych komunikatów wydawanych przez organizatorów,

c) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

14) Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu pikniku, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez Organizatora, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.

15) Uczestnicy pikniku mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

16) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na terenie wydarzenia.

17) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian przebiegu wydarzenia bez podania przyczyny.

18) Zasady korzystania z atrakcji, konkursów i konkurencji sportowych podczas Pikniku:

a)Uczestnicy Pikniku mają prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji przewidzianych
w programie oraz do wzięcia udziału w organizowanych konkursach i zawodach.

b)Organizatorzy przewidują drobne upominki, puchary i medale dla uczestników konkursów i konkurencji sportowych przeprowadzanych w czasie trwania Pikniku.

19) Niedostosowanie się przez uczestników wydarzenia do niniejszego regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem
z terenu, na którym odbywa się wydarzenie. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu
i życiu uczestników lub osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.

4. Organizator oraz Partnerzy wydarzenia są uprawnieni do dokumentacji zdjęciowej
i audiovideo wydarzenia oraz do wykorzystywania ww. dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych o działalności statutowej Organizatora i Partnerów wydarzenia, w tym umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora oraz Partnerów wydarzenia. Uczestnicy poprzez wstęp na teren wydarzenia wyrażają zgodę na utrwalenie
i rozpowszechnienie przez Organizatora i Partnerów wydarzenia swojego wizerunku w celu informacji o i promocji wydarzenia oraz działalności statutowej Organizatora i Partnerów wydarzenia, w tym umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora i Partnerów wydarzenia oraz na portalach społecznościach w ramach profilu Organizatora i Partnerów wydarzenia.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora, profilu Organizatora na Facebooku oraz zostanie wywieszony w widocznym dla wszystkich uczestników w miejscu wydarzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW WIOSENNEGO PIKNIKU
„BAWMY SIĘ RAZEM” 7 CZERWCA 2022 R.

 

 1. Organizatorem wiosennego pikniku „Bawmy się razem” zwanym dalej jako „Piknikiem” jest:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie,

 1. Partnerami pikniku są:

– Powiat Piotrkowski

– Gmina Czarnocin

– Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

– Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

– Invest-Rol

– Rada Rodziców przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

 1. Uczestnikiem Pikniku jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Pikniku zwana dalej jako „Uczestnik”.
 2. Przebieg Pikniku, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Biorąc udział w Pikniku Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora i Partnerów pikniku jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook) i stronach internetowych Organizatora i Partnerów pikniku.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:
 5. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie, ul. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin.
 6. Z Inspektorem ochrony danych, jest możliwy kontakt pod adresem email : aus-safety@protonmail.com
 7. Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w tym informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 9. Udział w Pikniku i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
 10. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 12. Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
 13. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 powrót

Bawmy się razem 2022